Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Rzeczoznawca samochodowy zajmuje się głównie określaniem stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzania

Rzeczoznawca samochodowy zajmuje się głównie określaniem stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzania, czy uczestniczył on w wypadkach; ustalaniem dokładnych przyczyn uszkodzeń; wyceną wartości w stanie zarówno sprawnym, jak również niesprawnym czy przewidywaniem kosztów napraw. W zakresie działań rzeczoznawcy leży także określanie wartości urządzeń budowlanych i rolniczych.

Aby zostać rzeczoznawcą samochodowym należy spełnić odpowiednie kryteria. Wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia, pięcioletniej praktyki w dziedzinie motoryzacji i zdanie egzaminu na prawo jazdy w kategoriach: A, B, C1/C. Kandydat musi również zdobyć certyfikat związany z przyszłym zawodem, być niekarany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz uzyskać wpis na listę rzeczoznawców samochodowych na ostatnim etapie rekrutacji.

Rzeczoznawca samochodowy udziela pomocy zarówno instytucjom, firmom, jak i osobom prywatnym. Z racji swojego długoletniego doświadczenia i fachowości, często współpracuje również z sądami. Wydaje opinie na temat awarii, ewentualnych napraw i ich kosztów, głównie w procesach o wypłatę ubezpieczenia oraz wystawia kosztorys zniszczeń na podstawie polisy OC i AC. W wypadku, gdy kwota zadośćuczynienia nie satysfakcjonuje ubiegającego się, rzeczoznawca samochodowy może zaoferować pomoc w przygotowaniu odwołania. Posiada on również uprawnienia do opiniowania pojazdów zabytkowych czy rekonstrukcji zdarzeń w ruchu drogowym.

Działania biegłego muszą mieścić się w granicach obowiązującego prawa. Współpracuje on z instytucjami państwowymi, między innymi z Urzędem Celnym, na zlecenie którego wycenia wartość akcyzy. Jego opinii podlegają nie tylko samochody osobowe, lecz także motocykle, przyczepy, maszyny rolnicze i pojazdy unikatowe. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie informacji o danym pojeździe przez daną instytucję, rzeczoznawca samochodowy pomaga ustalić numery identyfikacyjne. Jest on również w stanie stwierdzić, czy samochód brał udział w wypadku na podstawie drobnych, zauważalnych tylko dla specjalisty, szczegółów.

Usługi, jakie świadczy rzeczoznawca samochodowy są zwykle na wysokim poziomie, w związku z jego długoletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą. W zakresie jego kompetencji leży wystawianie opinii potrzebnych między innymi do: zawarcia umowy zastawu w przypadku zabezpieczenia kredytu lub pożyczki, umów leasingowych, ogłoszenia upadłości, negocjacji dotyczących ceny pojazdu.

Podczas oceniania jakości materiałów pomocne jest laboratorium badań materiałowych. Wystawia ono świadectwa dotyczące stopów żelaza, wyrobów hutniczych i innych metali, bada awarie lub przyczyny nadmiernego zużycia elementów konstrukcyjnych i wykrywa ich wewnętrzne wady. Laboratorium jest również w stanie określić zużycie obiektu przez korozję oraz stan jego powłok.

W Polsce powstają pierwsze firmy zrzeszające rzeczoznawców samochodowych. Dobrym przykładem jest biuro CeRMot, funkcjonujące w województwie śląskim. Świadczy ono usługi typowe dla tego zawodu, jednak dzięki współpracy i sprawnej komunikacji między biegłymi, wykonywanie zleconych czynności jest łatwiejsze i szybsze. Poprzez fakt, że firma zatrudnia wielu specjalistów, możliwe jest także regularne doszkalanie się pracowników podczas organizowanych kursów, co znacznie wpływa na jakość świadczeń.

Rzeczoznawca Samochodowy 49 1024x680

Zgodnie z uchwałą z dnia 12 kwietnia 2012 roku, wycena odszkodowania nie może być oparta na podstawie ceny zamienników oryginalnych części. Pozwala to uniknąć sytuacji, gdy właścicielowi pojazdu zostaje przyznane niższe odszkodowanie, niż realna wartość strat. Do badania obiektu pod kątem wyceny dochodzi w określonych warunkach, a wszystkie dane na jego temat muszą zostać skrupulatnie zapisane według przyjętej kolejności. Podczas ekspertyzy konieczne jest dokładne zweryfikowanie wszystkich informacji o pojeździe, w tym stan licznika, parametry samochodu, szczegółowe wiadomości na temat jego budowy i opon oraz zakres szkód. Podczas badania wykonywane są również zdjęcia oraz kompletowana odpowiednia dokumentacja. Ważną kwestią w czasie wystawiania opinii przez rzeczoznawcę jest porównanie szkód z obrazem zdarzenia w celu wykluczenia niejasności i błędów w ocenie. Spostrzeżenia biegłego muszą zostać dokładnie opisane, tak, by informacje o uszkodzeniach były czytelne nawet bez dostępu do zdjęć.

W ruchu drogowym dochodzi do wielu rodzajów wypadków. Zależnie od zdarzenia, w którym uczestniczył pojazd, zwraca się szczególną uwagę na jego konkretne parametry. W przypadku poważniejszych szkód, w tym przy zderzeniach czołowych, konieczne jest skrupulatne zbadanie pasów bezpieczeństwa. Ekspertyzie podlegają również uszkodzenia wewnątrz pojazdu spowodowane przez nagły, niekontrolowany ruch przedmiotów lub osób podczas zdarzenia. Zadaniem, które musi wypełnić rzeczoznawca samochodowy, jest określenie, czy zauważone zniszczenia wystapiły w trakcie wypadku i podlegają odszkodowaniu, aby uniknąć przyznania zadośćuczynienia za stare lub powstałe w inny sposób szkody.

Podczas przeprowadzania ekspertyz, rzeczoznawca samochodowy musi również przestrzegać szczegółowych reguł dotyczących fotografowania obiektów. Zdjęcia powinny być wykonane w wysokiej rozdzielczości, w ilości odpowiedniej do rodzaju szkody, z uwzględnieniem właściwych dla zdarzenia fragmentów. Konieczne jest uwiecznienie uszkodzonych części wraz z miernikiem z ogólnie przyjętą skalą oraz każdego rogu pojazdu, tak, by zdjęcie ukazywało całe auto. Niezbędnym krokiem jest również sfotografowanie samochodu z wyraźnie widoczną tablicą rejestracyjną oraz ukazanie starych uszkodzeń, niepowstałych w wyniku omawianego wypadku. Ważną rolę pełnią też zapisane komentarze biegłego odnoszące się do poszczególnych zdjęć.

Do zadań rzeczoznawcy samochodowego należy również wycena kosztów naprawy z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej pojazdu. Nie zawiera ona jednak opłaty postojowej w warsztacie, która zwracana jest dopiero po wykonaniu usługi i przedłożeniu rzeczywistego kosztu naprawy. W przypadku, gdy właściciel nie korzysta z pojazdu zastępczego, może domagać się stosownego odszkodowania, którego wysokość jest ustalana przez rzeczoznawcę samochodowego na podstawie stosownych tabeli. Biegły musi również zająć stanowisko i wydać opinię, jeśli występuje znaczny spadek wartości rynkowej pojazdu. Aby ją określić, należy uwzględnić cenę nowego egzemplarza tego samego auta, wiek uszkodzonego pojazdu oraz datę pierwszej rejestracji, jego rodzaj i przeznaczenie, wszelkie inwestycje, przebudowy lub naprawy, stan oraz jakość ogumienia, wcześniejsze wypadki i wszystkie kwestie związane z aktualnym popytem na dany model oraz drogą importową samochodu. Istotne jest również podanie przebiegu oraz uwzględnienie wszystkich akcesoriów dodanych przez właściciela podczas ekspertyzy.

Rzeczoznawca Samochodowy 50 1024x577

Wartość pojazdu w znaczny sposób podwyższają naprawy. Dzieje się to, gdy do starego samochodu zostanie wbudowana nowa, jeszcze nie eksploatowana część. Takich zabiegów nie należy mylić z rutynowymi czynnościami pomagającymi zachować bezpieczeństwo oraz podtrzymującymi wartość pojazdu, takimi, jak naprawa hamulców, sprzęgła lub zużywających się z biegiem czasu elementów.

Na obniżenie wyceny mogą mieć wpływ różne czynniki. W przypadku, gdy właścicieli samochodu było więcej, a każdy z nich używał go przez krótki okres, dochodzi do potrącenia kilku procent z wartości podstawowej. Niekorzystnym aspektem jest także wycofanie z produkcji danego modelu, co utrudnia znalezienie części zamiennych w przypadku konieczności naprawy. Na wartość pojazdu mają również wpływ przebyte wypadki, stan licznika oraz jego droga importowa. W sytuacji, gdy samochód posiada gorsze wyposażenie ze względu na rynek pierwotnego przeznaczenia, ostateczna wycena może być znacznie niższa.

Ważnym aspektem podczas wyceny jest również podatek VAT. W Polsce występują dwa sposoby opodatkowania: całościowe i różnicowe. Pierwsze ma zastosowanie głównie w sytuacji, gdy wypadkowi uległ wysoko eksploatowany pojazd firmowy lub samochód wysokiej klasy. Jednak w niektórych przypadkach opłata ta nie jest w ogóle nakładana. Podczas wyznaczania wysokości należnego podatku, biegły musi przedstawić jasne i zrozumiałe zasady, na podstawie których nastąpiło określenie oraz sposób interpretacji obowiązujących reguł.

W przypadku szkody całkowitej, rzeczoznawca samochodowy ma obowiązek przedstawić wartość pozostałości na rynku ogólnym, pojazdów powypadkowych i części zamiennych. Wiąże się to z jego dobrą znajomością aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej oraz cen obowiązujących w przypadku kasacji pojazdu.

Aby ekspertyza była kompletna, musi zostać wystawiona szczegółowa opinia techniczna. Zajmuje się tym certyfikowana osoba, której imię, nazwisko oraz stopień kwalifikacji zostają zamieszczone na stronie tytułowej opinii wraz z podstawowymi informacjami na temat pojazdu i jego ewentualnej naprawy. Każdy element gotowego dokumentu musi zostać podpisany przez jego autora, należy również podać skład potencjalnego personelu pomocniczego. Istnieją również rygorystyczne zasady dotyczące wyglądu gotowej ekspertyzy. Nie powinna być ona łączona z użyciem ozdobnych spinaczy oraz oprawiana w okładki lub folie. Nie mogą się w niej również znajdować zdjęcia oraz slogany mające na celu rozreklamowanie danej osoby lub usługi, w tym przypadku głównie rzeczoznawcy samochodowego lub biura.

Na rynku europejskim zostały opracowane również instrukcje i wytyczne dotyczące opinii technicznej. Według tego schematu, musi się ona składać z dwóch stron oraz dołączonych zdjęć i obliczeń. Informacje na temat pojazdu powinny zostać zapisane na stronie tytułowej według stałej numeracji, co umożliwia szybkie i przejrzyste rozeznanie w dokumencie przez osoby mówiące w różnych językach. Na drugiej stronie, według przyjętego wzoru, należy zamieścić opis szkód i stanu samochodu oraz wszystkie szczegóły dotyczące załączonych fotografii.

Rzeczoznawca samochodowy odpowiedzialny jest za wszystkie powyższe czynności. Podpisuje się on swoim imieniem i nazwiskiem pod sporządzonymi dokumentami, czym poświadcza, że są one wiarygodne. Jego decyzja ma często wpływ na przebieg spraw sądowych i sporów związanych z odszkodowaniami. Jednak droga do uzyskania tego tytułu oprócz konkretnych wymogów jest również kosztowna. Aby uzyskać honorowany certyfikat rzeczoznawcy samochodowego, należy ukończyć specjalny kurs, którego cena waha się w okolicach 30 tysięcy złotych, ale ze względu na duże zainteresowanie, zawód ten okazuje się opłacalny. Jednak przez znaczną część społeczeństwa postrzegany jest negatywnie, ze względu na współpracę z firmami ubezpieczeniowymi. Warto natomiast wiedzieć, że rzeczoznawca samochodowy świadczy swoje usługi również prywatnym klientom w celu sprawdzenia informacji na temat pojazdu i jego diagnostyki.

Rzeczoznawca Samochodowy 47 1024x575

W sytuacji, gdy nasze auto bierze udział w wypadku lub innym zdarzeniu w ruchu drogowym, może się okazać, że niezbędne będzie wykonanie wyceny samochodów. Może mieć ona również inne zastosowania, jednak najczęściej jest sporządzana wraz z kosztorysem napraw w sytuacji, gdy właściciel pojazdu chce ubiegać się o przyznanie należnych mu środków finansowych. Czynności w takim zakresie wykonuje wówczas wykwalifikowany i wykształcony rzeczoznawca samochodowy, który zdał uprzednio odpowiedni egzamin państwowy. Wynikiem takich działań jest zwykle operat szacunkowy, sporządzony według ogólnie przyjętych norm i przepisów prawa, jednak istnieją sytuacje, w których od rzeczoznawcy wymaga się wykonania jedynie pisemnej opinii, nie spełniającej tych wymagań.

Jednym z najważniejszych zastosowań wyceny pojazdów przez rzeczoznawcę samochodowego jest sytuacja, w której następuje konieczność ubiegania się o wypłatę odszkodowania w związku ze zdarzeniem w ruchu drogowym. Wówczas rzeczoznawca samochodowy musi dokonać skrupulatnych oględzin danego pojazdu, uwzględniając jego wnętrze, konstrukcję oraz zewnętrzne powłoki. Jest to spowodowane tym, że podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia, uszkodzenia mogą zostać spowodowane również przez ruch przedmiotów lub osób we wnętrzu pojazdu. Konieczne jest również stwierdzenie, czy wszystkie zaobserwowane szkody powstały w wyniku zdarzenia, które podlega wypłacie odszkodowania. Wiąże się to z szeroką wiedzą specjalisty i umiejętnością właściwego interpretowania wszystkich zaobserwowanych cech pojazdu. Zwykle uszkodzenia zauważone przez rzeczoznawcę samochodowego są również fotografowane, w celu dołączenia zdjęć do kompletnej dokumentacji, potwierdzającej przeprowadzenie wyceny samochodów. Muszą one jednak zostać wykonane w odpowiedni sposób, uwzględniający ich rozdzielczość oraz kąt pojazdu, z jakiego zostały stworzone.

W niektórych sytuacjach, auto powypadkowe może być tak zniszczone, że niezbędna naprawa przewyższa jego wartość. Wówczas konieczne jest zezłomowanie pojazdu. Określeniem takiego stanu zajmuje się odpowiedni rzeczoznawca w zakresie motoryzacji, przeprowadzając wycenę samochodów i sporządzając kosztorysy napraw. W takiej sytuacji konieczne jest określenie, które z części danego auta są oryginalne, a które pochodzą z rynku wtórnego. Bowiem taki czynnik może mieć ogromny wpływ na ostateczną wartość auta i w przypadku pomyłki, powodować dużą stratę finansową właściciela auta, podlegającego ekspertyzie. Z tego powodu, rzeczoznawca samochodowy powinien posiadać kompletną wiedzę na temat elementów pojazdu i ich cen w obecnej sytuacji.

Jednak wycena prowadzona przez rzeczoznawcę samochodowego nie jest stosowana jedynie w sytuacjach, w których omawiane auto brało udział w wypadku drogowym. Bowiem specjalista posiada również uprawnienia do doradzania w przypadku chęci kupna odpowiedniego auta przez zleceniodawcę. W takiej sytuacji może on przygotować zestawienie charakterystyk kilku modeli, adekwatnych do potrzeb klienta. W sytuacji, gdy osoba zlecająca wykonanie takich czynności decyduje się na wybór auta używanego, rzeczoznawca samochodowy ma możliwość przeprowadzenia badania konkretnego egzemplarza. Najczęściej polega ono na wykonaniu wstępnych oględzin samochodu i określeniu, czy posiada ono widoczne uszkodzenia i inne defekty. Rzeczoznawca samochodowy posiada również specjalne mierniki, służące do analizowania powłok lakierniczych pojazdu. Wykrywają one wszystkie zmiany pod powierzchnią lakieru pokrywającego auto, w ten sposób informując o uszkodzeniach , które zostały uprzednio ukryte. Bardzo często mają one związek z wypadkami, w jakich brał udział konkretny samochód. Wielu sprzedawców nie informuje o tym potencjalnych kupujących, w celu poniesienia kosztu danego pojazdu. Zatem wybierając właściwe auto, skorzystanie z usług rzeczoznawcy samochodowego nie jest najgorszym pomysłem, ponieważ posiada on wiedzę i umiejętności, pozwalające na wykrycie uszkodzeń niewidocznych dla przeciętnego człowieka, niezainteresowanego motoryzacją. W wielu przypadkach taka pomoc wpływa na uniknięcie oszustwa ze strony właściciela wybranego pojazdu używanego, zawyżającego jego wartość poprzez ukrycie przeszłości wypadkowej.

Rzeczoznawca samochodowy pracuje nie tylko z pojazdami osobowymi, lecz także rozpatruje zlecenia związane z ciężarówkami lub nawet jachtami. Zakres jego obowiązków jest niezwykle szeroki, dlatego musi on posiadać rozległą wiedzę na temat każdego rodzaju pojazdów, wchodzących w jego kompetencje. Bardzo często od typu zlecenia zależą takie elementy, jak cena wykonywanej usługi. Bowiem inne czynności są niezbędne w przypadku wyceny jachtu, a inne podczas określania wartości całkowitej samochodu osobowego po wypadku. Rodzaj pojazdu, podlegającego działaniom specjalisty, wpływa również na czas ukończenia zlecenia. Bowiem w zależności od dostępnej dokumentacji i ilości wymaganych prac, rzeczoznawca samochodowy potrzebuje stosunkowo mniej lub więcej czasu, aby doprowadzić daną sprawę do końca. Na te wartości wpływają również indywidualne wymagania właściciela odnośnie terminu ukończenia zlecenia i zakresu dokumentacji, która musi zostać wykonana w toku prowadzonych czynności.

Z powodu konieczności opiniowania w wielu aspektach, dotyczących różnych pojazdów, rzeczoznawca samochodowy musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Jest ona weryfikowana podczas właściwego egzaminu państwowego, który musi zdać każdy kandydat zainteresowany pracą jako specjalista odnośnie wycen aut i innych obiektów z tego obrębu tematycznego. Istnieją również inne wymagania dotyczące podjęcia działalności mającej na celu określanie wartości obiektów. Wyznaczają one bowiem długość obowiązkowej i odpłatnej praktyki, jaką musi odbyć przyszły specjalista. Uczy ona przeprowadzania wycen na poziomie rzeczoznawcy samochodowego. Konieczne jest również spełnienie warunków odnośnie niekaralności, posiadanego obywatelstwa i wykształcenia. Po zakwalifikowaniu danej osoby jako właściwej do podejścia do egzaminu państwowego, kandydat ma możliwość potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Jeśli uzyska wynik pozytywny, jego dane są wpisywane na odpowiednią listę, którą zajmuje się właściwy minister.

Czynności wykonywane przez rzeczoznawców samochodowych mają jednak również inne zastosowania. Bardzo często podczas wycen złożonych nieruchomości, takich jak przedsiębiorstwa, konieczne jest uwzględnienie również wszystkich pojazdów, wchodzących w skład majątku firmy. Wówczas korzysta się z pomocy specjalistów w zakresie motoryzacji, którzy posiadają wiedzę, pozwalającą na właściwe określenie wartości samochodów. Za ich udziałem możliwe jest sporządzenie operatu szacunkowego, obejmującego cały majątek przedsiębiorstwa.

Wynik większości zleceń przeprowadzonych przez rzeczoznawcę samochodowego to operat szacunkowy. Musi on posiadać skład odpowiadający wszystkim obowiązującym przepisom. W przypadku zleceń dotyczących uszkodzonych aut, biorących udział w wypadkach drogowych, do ukończonej dokumentacji dołączane są również zdjęcia wraz z komentarzami rzeczoznawcy samochodowego. Natomiast w skład całego operatu szacunkowego powinny wchodzić informacje takie, jak podstawowa wiedza o charakterystyce przedmiotu wyceny, okoliczności jej przeprowadzenia, niespodziewane trudności, kompetencje rzeczoznawcy, zajmującego się zleceniem oraz zastosowane podejście. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, ukończony dokument musi również zawierać wynik wykonanych czynności i obliczenia oraz przepisy, na podstawie których została wyliczona wartość pojazdu.

Rzeczoznawca Samochodowy 24 1024x683

Istnieją również wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego prawidłowo sporządzonego operatu szacunkowego. Według nich, dokument nie może być łączony za pomocą ozdobnych spinaczy, folii oraz okładek. Jest to warunek konieczny do uznania ukończonego operatu szacunkowego przez właściwy organ, zajmujący się jego zatwierdzaniem. W przypadku błędów i niedociągnięć rzeczoznawcy samochodowego podczas sporządzania dokumentacji, również istnieje możliwość nieprzyznania możliwości wykorzystywanego ukończonego operatu. Z tego powodu, wykwalifikowany i wykształcony specjalista powinien być świadomy wszystkich obowiązujących przepisów i zasad, wpływających na dokładny wygląd oraz treść wykonywanej dokumentacji. Bowiem wszystkie ewentualne poprawki odnośnie operatu szacunkowego wydłużają czas przeprowadzanych czynności, co może się wiązać z poważnymi konsekwencjami dla właściciela pojazdu.

Każdy rzeczoznawca może również pełnić funkcję biegłego sądowego, jednak następuje to w oparciu o powołanie specjalisty przez instytucję państwową. Zwykle ma to związek z postępowaniami, w których wymagana jest opinia osoby, posiadającej rozległą wiedzę i uprawnienia w danym zakresie. Należy jednak wiedzieć, że powołany specjalista może pełnić funkcję biegłego jedynie w sytuacji, w której występuje on z ramienia sądu. W przypadku, gdy strony prowadzonego procesu również chcą zasięgnąć opinii takiej osoby, może ona przyjmować rolę co najwyżej rzeczoznawcy w danym zakresie. Należy jednak pamiętać, że dokumentacja sporządzona przez specjalistę występującego jako biegły sądowy, jest znacznie ważniejsza niż wpisy wykonane przez inne osoby. Pełni bowiem rolę ważnego dowodu w całej sprawie.

Na stronach internetowych wielu rzeczoznawców samochodowych można znaleźć rozbudowane cenniki, obrazujące przykładowe ceny danej usługi. Jednak obejmują one jedynie uśrednione koszty przeprowadzenia wyceny pojazdów, nie uwzględniając niespodziewanych komplikacji i indywidualnej charakterystyki każdego zlecenia. Zatem w sytuacji, gdy musimy zdecydować się na wybór odpowiedniego rzeczoznawcy samochodowego, nie powinniśmy kierować się jedynie cenami, przedstawianymi w cennikach. W wielu przypadkach istnieje bowiem możliwość negocjacji i dostosowania kosztów wykonania danej usługi do możliwości finansowych klienta i okoliczności. Zwykle jednak wszystkie czynności oferowane przez rzeczoznawców samochodowych wahają się w granicach kilkuset złotych. Warto również zauważyć, że zlecenia wykonywane w oparciu o dostarczoną dokumentację są znacznie tańsze niż sprawy, podczas których specjalista musi samodzielnie zgromadzić wszystkie niezbędne wpisy.

Można się również zastanowić, co dzieje się w sytuacji, gdy dany rzeczoznawca samochodowy przekroczy swoje uprawnienia. W takim przypadku istnieje możliwość zastosowania kilku kar, zależnych od powagi sytuacji, w jakiej znalazł się specjalista. Są to zwykle nagany i upomnienia, jednak sąd ma prawo zawieszenia lub cofnięcia wszystkich uprawnień danego rzeczoznawcy samochodowego. W niektórych przypadkach może również zarządzić, że po upływie minimum trzech lat konkretna osoba będzie miała możliwość ubiegania się o ponowne przyznanie możliwości wykonywania zawodu. Jednak nie następuje to podczas każdego postępowania sądowego.

 

 

 

Ogólna ocena
[Łącznie: 6486 Średnia: 4.4]