Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest wycena nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem

Głównym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest wycena nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem i etyką zawodową, w sposób uznany przez niego za najbardziej odpowiedni do konkretnego przypadku. Powinien on także orientować się w bieżącej sytuacji rynkowej, nie tylko lokalnej, ale również krajowej i międzynarodowej oraz regularnie aktualizować i uzupełniać swoją wiedzę. Aby uniknąć błędu, który może w znacznym stopniu wpłynąć na ostateczną wartość wycenianego obiektu, musi działać według ściśle określonych procedur i prawidłowo je interpretować. Do jego zadań należy również wybranie konkretnego sposobu, w jaki dojdzie do wyceny, w czym pomagają liczne tabele sporządzane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Z tematem nieruchomości wiąże się wiele opłat oraz podatków. Wynikają one z udostępnienia przez gminę praw dla osoby korzystającej z majątku ziemskiego, posiadania własności w postaci danej nieruchomości, operacji, mających wpływ na jej rozwój i innych czynności prawnych. Opłaty te dotyczą zarówno gruntów, jak i lokali mieszkalnych w sytuacjach związanych między innymi z hipoteką, sprzedażą, najmem, dzierżawą, a nawet w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, czy dana nieruchomość należy do osób prywatnych, czy do lokalnych władz, generuje zyski na rzecz gminy, w której skład wchodzi. Wpływają one na kształtowanie budżetu oraz mają znaczny udział w rozwoju terenów podlegających danemu samorządowi terytorialnemu.

Wyróżniamy różne rodzaje nieruchomości, między innymi budynkową i lokalową. Pierwsza jest ściśle i nierozłącznie związana z gruntem, druga dotyczy samodzielnych, odrębnych co do własności lokali, posiadających własną księgę wieczystą. Zalicza się do nich także garaże, będące odrębną własnością, a zarazem elementem budynku. Istnieją również nieruchomości: państwowe, należące do Skarbu Państwa; samorządowe – własność poszczególnych organów władz terytorialnych; prywatne, będące w posiadaniu zarówno osób prawnych, jak i fizycznych; zagraniczne, należące do obcych państw i będące pod ich władaniem; rolne, na których terenie może istnieć działalność polegająca na produkcji zwierzęcej, w tym rybnej oraz roślinnej, włącznie z prowadzeniem uprawy sadowniczej; leśna- nie mniejsza niż 0,10ha, porośnięta drzewami, krzewami oraz runem leśnym, z możliwością produkcji leśnej lub stania się rezerwatem; rekreacyjne i wypoczynkowe, takie jak pensjonaty, obiekty sportowe czy hotele; mieszkaniowe i przemysłowe, ściśle powiązany z produkcją. Nieruchomości związane z inwestycjami, będące przewidywanym źródłem dochodu określane są mianem komercyjnych, natomiast takie, które zostały zakupione w związku z niską ceną, by w niedalekiej przyszłości odprzedać je znacznie drożej- spekulacyjnymi. Nie należy ich jednak mylić z oddzielną grupą majątków kapitałowych, które generują dochód dopiero po upływie odpowiednio długiego czasu. Obiekty pełniące funkcje społeczne, takie jak kościoły, szkoły, szpitale czy inne budynki publiczne należą natomiast do grupy nieruchomości specjalnego przeznaczenia.

Do części składowych nieruchomości zalicza się wszystkie obiekty niebędące przedmiotem oddzielnej własności, które po odłączeniu od majątku ziemskiego mogą ulec zniszczeniu lub przyczynić się do naruszenia bądź zmiany mienia nieruchomego. Elementami majątku ziemskiego są budynki, wszelka roślinność, określana od momentu jej zasadzenia, zbiorniki wodne oraz zapełnione rowy, urządzenia trwale związane z gruntem oraz ewentualne złoża surowców niebędące własnością państwową. W przypadku nieruchomości lokalowej, do części składowych zalicza się nie tylko pomieszczenia przynależne, takie, jak garaż, strych czy piwnica, ale również nieruchomości wspólne. Jest to przede wszystkim grunt, na którym umieszczony został budynek oraz urządzenia i części obiektu, z których korzystać może każdy, nie tylko właściciele danego lokalu.

Rzeczoznawca Majątkowy 35 1024x660

Aby wyznaczyć obszar nieruchomości, należy uwzględnić granice geodezyjne poziome, jak również pionowe, związane z jej przeznaczeniem. Znajdują się one zarówno nad, jak i pod powierzchnią gruntu oraz są uzależnione od aktualnych planów zagospodarowania terenu. W przypadku budynku, wartość konstrukcyjną definiuje jego bryła, natomiast obszar lokalu wyznaczany jest na podstawie umieszczenia wewnętrznej strony ścian ograniczających mieszkanie z zewnątrz od reszty obiektu.

Podczas przeprowadzania prawidłowej i rzetelnej wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy musi kierować się bezstronnością oraz zachować poufność i tajność zdobytych informacji. Ważne jest również to, by był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Jest to obowiązek regulowany stosownymi uchwałami, chroniący biegłego w sytuacjach spornych, które wynikają z nieprzerwanych, ciągle zachodzących zmian rynkowych. Jego postępowanie powinno być dostosowane zarówno do obowiązującego prawa, jak i ogólnie przyjętej etyki zawodowej. Rzeczoznawca majątkowy jest również zobligowany do stałego rozszerzania swojej wiedzy i kwalifikacji oraz odbywania szkoleń, co ma znaczny wpływ na dobór przez niego odpowiedniego i prawidłowego sposobu wyceny. W przypadku przekroczenia uprawnień, biegły może podlegać karze zawieszenia lub pozbawienia praw do wykonywania zawodu, ale także lżejszym formom – upomnieniom czy naganom. W niektórych przypadkach upoważnienia mogą zostać przywrócone po upływie trzech lat od daty ich cofnięcia. Do utraty stosownych uprawnień dochodzi również w sytuacji, gdy rzeczoznawca majątkowy dopuści się przestępstwa opisanego w odpowiednich ustawach lub zostanie wydana opinia sądowa zabraniająca wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej przez danego biegłego.

Aby otrzymać tytuł rzeczoznawcy majątkowego należy spełnić szereg ściśle określonych warunków, między innymi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za określone ustawowo przestępstwa umyślne oraz posiadać wykształcenie wyższe lub dyplom w obrębie opiniowania wartości nieruchomości. Konieczne jest także odbycie sześciomiesięcznej odpłatnej praktyki w zakresie wyceny, udokumentowanie jej i wydanie w postaci dziennika przez wyznaczony organ. Ostatnim krokiem jest przystąpienie i uzyskanie pozytywnego wyniku podczas odpowiedniego egzaminu zawodowego. Rzeczoznawca majątkowy może w pełni korzystać z nadanych mu uprawnień dopiero od momentu wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców, co upoważnia go do stosowania pieczęci zawodowej wymaganej podczas ekspertyz.

Wynikiem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest operat szacunkowy, będący sporządzoną przez niego autorską, pisemną opinią dotyczącą wyceny danego obiektu. Dokument musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób przejrzysty i czytelny dla osoby, na której zlecenie został wystawiony. Oprócz tytułu i innych danych porządkujących, powinien również zawierać wszelkie informacje uzyskane podczas czynności związanych z szacowaniem wartości, takie, jak stan, przeznaczenie, źródła dostarczające wiedzy na temat obiektu czy ważne daty dla konkretnej nieruchomości. Istotne jest także przedstawienie stosownych obliczeń i praw, na podstawie których doszło do wyceny oraz celu jej przeprowadzenia. W operacie szacunkowym należy także zawrzeć założenia i warunki ograniczające, mające istotny wpływ na przebieg czynności.

Rzeczoznawca majątkowy posiada uprawnienia pozwalające na wybór najlepszego sposobu oraz techniki używanej podczas wykonywania danego zlecenia. Łączy się to z jego rozległą wiedzą na temat aktualnej sytuacji rynkowej. Zobowiązany jest także do uzasadnienia swojej decyzji i ostatecznego wyniku wyceny. Efekt swojej pracy potwierdza on za pomocą wystawienia pieczęci zawodowej i podpisu. Po całościowym wykonaniu dokumentu, rzeczoznawca majątkowy zobligowany jest do przedstawienia określonego wyciągu w celu rozpatrzenia go i wydania stosownej opinii przez konkretne organy związane z tematem nieruchomości. Zatwierdzony operat jest ważny tylko do momentu upłynięcia roku od daty jego sporządzenia, jednak po tym terminie możliwe jest zwrócenie się do biegłego podpisanego pod dokumentem w celu poświadczenia aktualności wyceny. Dzięki temu zabiegowi, operatem można posługiwać się w celu, w którym został sporządzony, przez dłuższy okres.

Rzeczoznawca Majątkowy 53 1024x681

Szacowanie wartości danej nieruchomości lub majątku ruchomego wiąże się ze szczegółową znajomością praw, obowiązujących cen oraz aktualnej sytuacji na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Rzeczoznawca majątkowy podczas wykonywania czynności musi postępować według logicznego schematu, który pozwala na odpowiednią analizę zgromadzonych danych. Jednak oszacowana wartość jest tylko hipotezą wypracowaną na podstawie obserwacji zachodzących procesów rynkowych i aktualnego popytu. W zależności od ciągłych zmian gospodarczych lub obecnej sytuacji handlowej, cena obiektu może ulegać wahaniom.

Podczas wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy musi uwzględnić również wartość odtworzeniową, w przypadku nieruchomości, które w obecnym stanie nie mogą stanowić przedmiotu obrotu; katastralną, w sytuacji, gdy obiekt podlega odpowiednim przepisom podatkowym; rynkową, będącą prawdopodobną ceną możliwą do osiągnięcia w danym momencie, jeśli sprzedaż nie następuje w sytuacji przymusowej oraz inne wartości uwzględnione w odpowiednich ustawach. Schemat ten dotyczy każdego rodzaju nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, umiejscowienia, właściciela i celu wykonania wyceny.

Rzeczoznawca majątkowy posiada szczegółowy wgląd do dokumentów dotyczących ewidencji budynku, jego ksiąg wieczystych, map, aktualnych planów dotyczących zagospodarowania, aktów notarialnych, świadectw energetycznych, rejestrów zabytków oraz wszelkich informacji na temat czynności prowadzonych przez urzędy. Pomaga to w określeniu wartości najbardziej odpowiadającej obecnej sytuacji rynkowej z uwzględnieniem wszelkich parametrów nieruchomości. Dostęp rzeczoznawcy majątkowego do powyższych dokumentów wynika z przepisów prawa i pozwala uniknąć znaczących błędów w wycenie obiektu.

Biegły, oprócz sporządzania operatów szacunkowych, posiada również uprawnienia do tworzenia ekspertyz oraz opracowań w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości. Może wydawać opinie dotyczące efektywności planowanych inwestycji i przyszłego rozwoju obiektu oraz wypowiadać się na temat skutków różnych zmian w obrębie planów miejskich. Jego praca na rzecz indywidualnej osoby fizycznej jest dla niej odpłatna, jednak rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest także do występowania w roli biegłego sądowego podczas procesów dotyczących nieruchomości. W takim przypadku działa on w imieniu instytucji państwowej, a jego dochód pochodzi bezpośrednio z budżetu kraju. Jednak wszystkie usługi oferowane przez specjalistę zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom, muszą być świadczone w imieniu jego własnej działalności gospodarczej lub odpowiedniej spółki, w której skład wchodzi.

Rzeczoznawca Majątkowy house favicon

Powszechnie rzeczoznawca majątkowy jest kojarzony głównie z firmami ubezpieczonymi, co może być dosyć negatywnie postrzegane. Jednak zawód ten obejmuje znacznie szersze spektrum czynności, często niezwiązanych z ubezpieczeniami. Specjalista zajmujący się wyceną jest zwykle wysoko wykształconą osobą, posiadającą szeroki zakres wiedzy na różne tematy. Z tego powodu, zawód ten powinien być postrzegany jako prestiżowy i cieszyć się powszechnym poważaniem. Jest również bardzo opłacalny, ponieważ zapotrzebowanie na wyceny przeprowadzane przez rzeczoznawców majątkowych stale rośnie, na co wpływ mają liczne inwestycje i transakcje przeprowadzane na terenie Polski.

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, co trzeba zrobić, aby zostać rzeczoznawcą majątkowym. Jest to długa droga, wymagająca dużej ilości czasu i motywacji oraz znacznych ambicji. Zazwyczaj specjaliści w danej dziedzinie są kojarzeni jedynie z szeroką wiedzą na konkretny temat. Jednak istnieje szereg innych wymagań, decydujących o tym, kto może zostać rzeczoznawcą. Odrzucają one wszystkie osoby karane za przestępstwa umyślne oraz obcokrajowców, nieposiadających polskiego obywatelstwa. Zgodnie z nimi, kandydat na rzeczoznawcę musi odbyć również odpowiednio długą praktykę zawodową, która zwykle jest odpłatna. Jej kosztami jest obarczany specjalista, a należy wiedzieć, że nie są one małe. Jednak koszt takiego działania zwraca się już w przeciągu kilku miesięcy od momentu podjęcia pracy w zawodzie. Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie osoby, które posiadają odpowiedni dyplom w zakresie przeprowadzania wycen.

Jednym z najważniejszych etapów ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy majątkowego jest podejście do właściwego egzaminu. Jego celem jest sprawdzenie, czy konkretny kandydat ma predyspozycje, aby pracować w zawodzie związanym z przeprowadzaniem wycen nieruchomości. Taki sprawdzian weryfikuje wiedzę oraz umiejętności przyszłego rzeczoznawcy. W sytuacji, w której uzyska on odpowiednią punktację, możliwe jest wpisanie danej osoby na właściwą listę państwową, prowadzoną przez ministerstwo zajmujące się tym zakresem tematycznym.

Jednak pozwolenia na wykonywanie zawodu przez rzeczoznawców nie są nienaruszalne. W sytuacji, gdy przekroczą oni swoje uprawnienia, istnieje możliwość wystosowania odpowiedniej kary. Za mniej poważne wykroczenia specjaliści otrzymują zwykle naganę lub upomnienie. Jednak w przypadku, gdy dopuszcza się oni działania o znacznie większej wadze, istnieje możliwość odebrania lub zawieszenia ich uprawnień. Wydaniem takiej decyzji zajmuje się odpowiedni sąd, rozstrzygający w danej sprawie. W niektórych sytuacjach może on określić, że konkretny rzeczoznawca ma prawo ubiegania się o ponowną pracę w zawodzie po upływie odpowiedniego czasu. Wówczas musi on jednak podejść do właściwego egzaminu po raz drugi, aby utrzymać cofnięte uprawnienia i zostać umieszczonym na właściwej liście.

Praca rzeczoznawcy majątkowego jest zwykle dobrze płatna. Na stronach specjalistów można znaleźć wiele cenników, obrazujących ich zarobki za wykonanie poszczególnych czynności. Jednak nie są to dane wiążące, a ich wartości mogą się znacznie różnić, w zależności od omawianej sytuacji. Bowiem na ostateczną cenę usługi wpływają różne czynniki, od charakterystyki wycenianej nieruchomości, aż po zdolności negocjacyjne klienta. Dlatego w sytuacji, gdy potrzebujemy pomocy rzeczoznawcy majątkowego, lepiej jest skupić się na jego uprawnieniach i odbytych szkoleniach niż na oferowanych kosztach. Bowiem wielu specjalistów przedstawia swoje osiągnięcia i kwalifikacje w odpowiednich zakładkach na swoich stronach internetowych, co pomaga w podjęciu właściwej decyzji.

Na cenę konkretnej usługi rzeczoznawcy majątkowego mają wpływ okoliczności towarzyszące jego działaniom. Bardzo często jest to dostępność dokumentacji oraz jej kompletność. Istotne są również dojazdy specjalisty do lokalizacji danego obiektu, wpływające zarówno na koszty, jak i czas wykonywania całego zlecenia. Dlatego podczas podejmowania decyzji o wyborze odpowiedniego specjalisty, należy uwzględnić również umiejscowienie jego biura. Istotny wpływ na ostateczne wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego ma również metraż i typ obiektu oraz przeznaczenie ekspertyzy. Wiąże się ono bowiem z rodzajem dokumentu, jaki musi być sporządzony na ostatnim etapie czynności. Pozostałe czynniki wpływają na nakład pracy specjalisty, który im jest większy, tym więcej kosztuje.

Rzeczoznawca Majątkowy 25 1024x678

Wynikiem większości ekspertyz wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego jest operat szacunkowy. Jest on najbardziej honorowany dokumentem, używanym nawet podczas postępowań sądowych lub innych ważnych czynności tego typu. Jednak uprawnienia do wykonania operatu szacunkowego ma tylko wysoko wykwalifikowany rzeczoznawca, wpisany na odpowiednią listę państwową. Skład dokumentu tego typu podlega restrykcyjnym przepisom, które definiują nie tylko jego treść, lecz także dopuszczalny wygląd. Zgodnie z nimi, powinien on zawierać wszystkie niezbędne informacje o przedmiocie wyceny oraz osobach biorących w niej udział. Konieczne jest również uwzględnienie okoliczności towarzyszących zleceniu, takich jak niespodziewane braki w dokumentacji lub inne komplikacje. Prawidłowo sporządzony operat szacunkowy musi zawierać informacje na temat zastosowanego podejścia oraz wyniku wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Konieczne jest także opisanie podstaw prawnych, służących do wykonania stosownych obliczeń i czynności. Gotowy dokument musi zostać również zatwierdzony przez odpowiedni organ i podpisany przez specjalistę będącego jego autorem. Dopiero w momencie, gdy spełni on wszystkie te warunki, możliwe jest używanie operatu szacunkowego w dalszych celach, w nim opisanych.

Wyróżnia się wielu specjalistów przeprowadzających wycenę. Ich zakres obowiązków zależy od tematu, jakim się zajmują. Jest on jednak zwykle podobny, ponieważ określanie wartości polega na ogólnym zestawieniu cech obiektu i wyliczeniu, ile będzie w stanie za niego zapłacić potencjalny klient w danym momencie. Jednak niektóre specjalizacje charakteryzują się znacznie szerszym spektrum obowiązków. Jedną z nich jest rzeczoznawstwo samochodowe, które obejmuje również wycenę maszyn i urządzeń zarówno przemysłowych, jak i rolniczych. Jednak w przypadku rzeczoznawcy majątkowego, wszystkie czynności ściśle dotyczą nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i rodzaju.

Jednym z zadań rzeczoznawcy majątkowego jest przeprowadzanie wycen na potrzeby wniosków dotyczących odszkodowań. Najczęściej ekspertyza tego typu ma miejsce w sytuacji, gdy ubezpieczona nieruchomość ulegnie zniszczeniu za sprawą określonych czynników. Wówczas konieczne jest zbadanie wszystkich uszkodzeń oraz sporządzenie kosztorysu wymaganych napraw. Następuje to w oparciu o oględziny miejsca zdarzenia i wyliczenie wartości nieruchomości, na której terenie doszło do zdarzenia.

Rzeczoznawca Majątkowy 23 1024x576

Jednak rzeczoznawca majątkowy ma również związek z przeprowadzaniem wycen na potrzeby sprzedaży obiektu. Najczęściej dotyczą one przedsiębiorstw, ponieważ określanie wartości nieruchomości mieszkalnych jest znacznie mniej skomplikowane. Wówczas zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest zorientowanie się w sposobie działania i charakterystyce danej firmy. Podczas takich zleceń wykorzystuje on zwykle metodę dochodową, obejmującą dochody przedsiębiorstwa oraz jego wydatki. Jest to sposób pozwalający na najdokładniejsze określenie wartości danej działalności, ponieważ inne podejścia mogą nie sprawdzić się w takim przypadku. Wynikiem czynności tego typu jest operat szacunkowy, definiujący całą charakterystykę i kwotę, jaką można uzyskać w wyniku sprzedaży firmy w czasie określonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Specjalista w zakresie wyceny nieruchomości ma prawo wyboru odpowiedniego podejścia, wykorzystywanego w procesie przeprowadzania czynności. Istnieje kilka metod wyliczania wartości ogólnej, a każda z nich charakteryzuje się innymi cechami, odpowiednimi do danych typów zleceń. Podczas wykonywania pracy, rzeczoznawca majątkowy musi zastosować odpowiedni sposób przeprowadzenia wyceny, adekwatny do konkretnej sprawy. Następuje to w oparciu o jego wiedzę i analizę specyfiki danego zlecenia. Jednak istnieją wyjątki, które wykluczają dowolne podejmowanie decyzji w tym zakresie przez specjalistę. Wówczas jedyne zatwierdzone podejście jest określane w przepisach i nie jest możliwe wykorzystanie innego.

Istnieje kilka metod, spośród których rzeczoznawca majątkowy w większości przypadków może wybrać najwłaściwszą w danej sytuacji. Jedną z nich jest podejście porównawcze, polegające, zgodnie z nazwą, na porównywaniu kilku podobnych obiektów. Zwykle powinno ich być co najmniej trzy, aby wycena była wiarygodna. Muszą się one cechować również określonymi parametrami, takimi jak metraż, typ, przeznaczenie lub rodzaj transakcji, w jakich brały udział. Metoda ta jest najszybsza, ponieważ nie wymaga osobnego wyliczania wartości na podstawie cech konkretnego obiektu. Oczywiście od uśrednionego wyniku, określanego na podstawie podobnych obiektów, należy odjąć odpowiednią kwotę związaną z eksploatacją nieruchomości, jednak jest to znacznie mniej pracochłonne niż przeprowadzenie wyceny od podstaw. Mimo wielu zalet, taka metoda ma również swoje wady. Bowiem w przypadku mniej typowych obiektów, trudno jest znaleźć kilka innych, spełniających określone wymagania. Wówczas niezbędne jest wybranie innego podejścia, najbardziej odpowiedniego do danej sprawy.

Kolejną metodą stosowaną w pracy rzeczoznawcy majątkowego jest metoda dochodowa. Polega ona na uwzględnieniu dochodów danego obiektu. Z tego powodu jest stosowana głównie w przypadkach, gdy wycenie podlega lokal usługowy lub przedsiębiorstwo, niezależnie od jego typu. Wówczas specjalista ma za zadanie wyliczyć wszystkie wydatki i dochody przedmiotu prowadzonych czynności. Do tych wartości jest doliczany również pozostały majątek firmy oraz wszelkie jej inwestycje. Metoda ta pozwala na dokładne wyliczenie wartości przedsiębiorstwa, ponieważ w wielu przypadkach nie istnieje kilka podobnych działalności, które mogłyby posłużyć jako baza dla podejścia porównawczego.

Istnieją również inne sposoby wykonywania wyceny, jednak są one znacznie mniej popularne. Jednym z nich jest podejście mieszane, obejmujące różne wartości, w zależności od aktualnych potrzeb. Wyróżnia się także metodę kosztową, która uwzględnia finanse niezbędne do odtworzenia konkretnego stanu obiektu, który podlega wycenie. Stosowanie tych podejść wiąże się ze szczegółową znajomością sytuacji rynkowej oraz mechanizmów rządzących całą gospodarką, ponieważ mają one ogromny wpływ na wartość wszystkich wycenianych obiektów. Z tego powodu rzeczoznawca majątkowy powinien być osobą rzetelną i ambitną, zdolną do przyswojenia wiedzy w różnych zakresach.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6534 Średnia: 4.4]