Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

 

Tytuł rzeczoznawcy przyznawany jest osobie o znacznym

Tytuł rzeczoznawcy przyznawany jest osobie o znacznym, udokumentowanym doświadczeniu w określonej dziedzinie i specjalności zawodowej z uwzględnieniem odpowiednich przepisów. Definiują one wymagania konieczne do uzyskania wspomnianego uprawnienia. Po ich spełnieniu i zatwierdzeniu ubiegający się zobowiązany jest do stawienia się na egzamin. W przypadku tytułu rzeczoznawcy w danym zawodzie, jest to zwykle egzamin państwowy. Jednak w sytuacji, gdy upoważnienie dotyczy różnych dziedzin niewynikających z przepisów prawa, odbywa się on w stowarzyszeniu lub innej organizacji.

Od osoby ubiegającej się o tytuł rzeczoznawcy w większości przypadków wymagane jest wykształcenie wyższe z dyplomem magistra, rzadziej – studia podyplomowe spełniające określone minimum programowe. Ważnym warunkiem koniecznym do uzyskania upoważnienia jest również niekaralność oraz odbycie praktyki zawodowej w terminie określonym przepisami prawnymi. Ceni się również opinię środowiska na temat kandydata oraz przynależność do organizacji, takiej, jak izba zawodowa. Po spełnieniu wszystkich wymogów, ubiegający się zostaje dopuszczony do odpowiedniego egzaminu.

Zawód rzeczoznawcy często idzie w parze z ogromną odpowiedzialnością, ograniczeniami oraz zobowiązaniami, między innymi wykonywaniem funkcji biegłego sądowego. W zakresie jego kompetencji leży również rozstrzyganie spraw spornych, trudnych, sytuacji kryzysowych, czy awarii. Od jego opinii zależy nie tylko los majątku prywatnego lub publicznego, lecz także zdrowie, a nawet ludzkie życie.

Powołanie rzeczoznawcy w zawodzie następuje zgodnie z przepisami prawa zawartymi w odpowiednich ustawach. W przypadku rzeczoznawcy majątkowego, jest to ustawa o gospodarce nieruchomościami, natomiast budowlanego – prawo budowlane. Można również wyróżnić biegłych do spraw sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń pożarowych czy samochodów.

Rzeczoznawca 46 1024x576

W przypadku powołania rzeczoznawcy w różnych dziedzinach, tytuł nadawany jest przez organizacje lub stowarzyszenia uwzględniając wymogi wewnętrzne. Przykładowo, rzeczoznawca w zakresie psychotroniki podlega Polskiemu Towarzystwu Psychotronicznemu, specjalista kosztorysowy- Stowarzyszeniu Kosztorysantów Budowlanych, a biegły w systemach technicznego zabezpieczenia osób i mienia – Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”.

W Polsce uprawnienia w kwestii wyceniania nieruchomości, nadane przez Ministerstwo Infrastruktury w zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku dotyczącą prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przysługują osobie pełniącej funkcję rzeczoznawcy majątkowego. Nadanie upoważnień następuje po zdaniu egzaminu organizowanego przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną, a warunkiem koniecznym do przystąpienia jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz ukończenie studiów podyplomowych dotyczących wyceny nieruchomości lub studiów wyższych o adekwatnym minimum programowym określonym przez właściwego ministra. Aby otrzymać tytuł, obowiązkowe jest również odbycie półrocznej praktyki zawodowej.

Rzeczoznawcy majątkowego nie należy mylić z osobą posiadającą uprawnienia do wyceny gruntów, z wyłączeniem ich elementów zgodnie z ustawą dotyczącą prawa geodezyjnego i kartograficznego, nadane przed dniem 29 listopada 1991 roku. Osoba taka od rzeczoznawcy majątkowego różni się między innymi tym, że nie posiada prawa do korzystania z odpowiedniej pieczęci. Należy również pamiętać, że prowadzenie działalności zawodowej bez odpowiednich uprawnień jest wykroczeniem, a wykonywanie czynności odpowiednich dla rzeczoznawcy majątkowego możliwe jest dopiero po wpisaniu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Do obowiązków osoby wykonującej wyżej wspomniany zawód należy przede wszystkim działanie na podstawie prawa oraz według określonych standardów. W zakresie jej kompetencji leży również definiowanie wartości nieruchomości niezależnie od ich rodzaju, położenia, przeznaczenia czy podmiotu własności; wycenianie maszyn oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością; określanie szkód lub nakładów na nieruchomość, a także ich elementów. Podczas wyceny nieruchomości do zadań rzeczoznawcy należy określenie wartości rynkowej, odtworzeniowej, katastralnej oraz przedstawienie propozycji bankowo – hipotecznej dla danego obiektu. Możliwe jest również wycenienie pod kątem indywidualnych wymogów inwestora i ustalenie kosztu rekonstrukcji obiektów budowlanych lub zasobów naturalnych. Rzeczoznawcy majątkowemu przysługuje również prawo do wyboru właściwego sposobu wyceny, sporządzania wpisów i wyrysów z dokumentów, a także dostęp do danych zawartych w ustawie dotyczącej gospodarki nieruchomościami, potrzebnych do prawidłowego wykonywania zawodu.

Rzeczoznawca 12 1024x640

W związku ze szczególnym charakterem zawodu, rzeczoznawca musi przestrzegać przepisów prawa, określonych standardów oraz działać w granicy etyki zawodowej. Jego praca powinna być obiektywna, dlatego w przypadkach, gdy zachowanie obiektywizmu nie jest możliwe, posiada on prawo do odmówienia wykonania wyceny.

W sytuacjach, gdy potrzebne jest wykonanie szczegółowych i fachowych ekspertyz technicznych, od roku 1994 powoływany jest rzeczoznawca budowlany. Umożliwia on, w razie konieczności, przeprowadzenie badań materiałów użytych do budowy w celu weryfikacji ich jakości i zgodności z obowiązującymi standardami oraz dokumentacją. W granicach jego kompetencji leży także wydawanie ekspertyz i opinii zarówno przedsądowych, jak również sądowych; ocena stanu technicznego struktur budowlanych; weryfikacja projektów konstrukcyjnych; rozpoznanie uszkodzeń lub niesprawności budynków oraz wszelka diagnostyka dotycząca tej dziedziny. Rzeczoznawca zajmuje się również oceną sytuacji związanych z wynagrodzeniem strat za niedopatrzenia podczas robót budowlanych, ich kwalifikacjami czy zabezpieczaniem dowodów w kwestiach spornych. Wycenia on wartość wykonanych prac podczas ubiegania się o odszkodowanie, sporządza kosztorysy budowlane. W przypadku konieczności wydzielenia budynków lub lokali zarówno mieszkalnych, lecz także takich, w których świadczone będą usługi, dokonuje on podziału. Do zadań rzeczoznawcy budowlanego należy również wystawianie świadectw energetycznych oraz raportów dotyczących inwestycji budowlanych.

Ważnym aspektem pracy rzeczoznawcy budowlanego jest również nadzorowanie budowy oraz odbiór techniczny budynku. Zajmuje się on także oceną rozwiązań technicznych przedstawionych w projektach budowlanych. W zakresie kompetencji Biura Rzeczoznawców i Biegłych leży wyrażenie opinii o stanie technicznym nieruchomości przed ich zakupem oraz określenie wydatków, jakie niedługo po kupnie będzie musiał ponieść przyszły nabywca. Biuro przygotowuje również ekspertyzy i opinie na potrzeby nie tylko instytucji takich, jak Policja czy Sądy, lecz także osób prywatnych. Dotyczą one między innymi realizacji oraz projektowania konstrukcji budowlanych, skanowania terenu, na którym doszło do wypadku lub innego zdarzenia, w celu zabezpieczenia dowodów, diagnostyki struktur budowlanych i ich kontroli technicznej, zgodności prac z ogólnie przyjętymi normami i zasadami, analizy katastrof podczas robót budowlanych i określenia ich przyczyn czy oceny zabezpieczeń. W przypadku zaniedbań lub zdarzeń losowych, po których właściciel nieruchomości ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, koszty wycen szkód określa rzeczoznawca budowlany. Ocenia on również projekty architektoniczne, na podstawie których przebiega budowa.

W Polsce, w sytuacji, gdy potrzebne jest odpowiednie zabezpieczenie materiałów dowodowych, używane jest nowoczesne rozwiązanie – technologia skanowania laserowego 3D. Sposób ten wykorzystywany jest zarówno w przypadku postepowań sądowych i przedsądowych, jak i cywilnych. Pozwala on zachować stan miejsca zdarzenia lub wypadku w formie umożliwiającej dalszą analizę poprzez dokładne odwzorowanie uprzednio zeskanowanych obiektów.

Pośród biegłych można wyróżnić także rzeczoznawcę samochodowego. Do jego zadań należy głównie wycena pojazdów, określenie ich stanu technicznego pod kątem dopuszczenia do ruchu zgodnie z aktualnymi przepisami oraz szkód powstałych w wyniku wypadku. Posiada on również uprawnienia pozwalające na wydawanie ekspertyz i opinii w prawach związanych z motoryzacją, potrzebne w postępowaniach sądowych.

Rzeczoznawca 17 1024x686

Osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy samochodowego musi być odpowiednio wykwalifikowana, posiadać wykształcenie wyższe z pięcioletnią praktyką w zakresie motoryzacji i zdać egzamin na prawo jazdy w kategoriach A, B, oraz C1/C. Od kandydata wymaga się również zaświadczenia o niekaralności i certyfikatu rzeczoznawstwa samochodowego. By go zdobyć, należy spełnić określone wymogi: posiadać co najmniej dwuletnie obycie z zawodem rzeczoznawcy samochodowego, przedstawić samodzielnie wykonane ekspertyzy w zakresie motoryzacji, złożyć wniosek i opłacić proces związany z wydaniem certyfikatu oraz podpisać odpowiedni kodeks regulujący zasady pracy. Po spełnieniu powyższych warunków, należy dać egzamin dotyczący zawodu.

Praca rzeczoznawcy w zależności od dziedziny, którą się zajmuje jest bardzo zróżnicowana. Często wiąże się z wykonywaniem funkcji biegłego sądowego rozstrzygającego spory związane z katastrofami, awariami lub wypadkami. Niezależnie od zakresu problematyki, którą zajmuje się rzeczoznawca, każdy kandydat zobowiązany jest do zdania odpowiedniego egzaminu.

Różnice w pracy biegłych można zauważyć na podstawie zestawienia rzeczoznawcy majątkowego i samochodowego. W przypadku pierwszego, czynności które podejmuje są związane głównie z wyceną i działaniami w obrębie obrotu nieruchomościami. Natomiast do zadań rzeczoznawcy samochodowego należy pomaganie poszkodowanym w sytuacjach w ruchu drogowym, którzy ubiegają się o wypłatę odszkodowania. Jednak niezależnie od dziedziny, każdy biegły upoważniony jest do wydawania opinii i ekspertyz na temat, w którym się specjalizuje. Jest to zawód niosący ze sobą zobowiązania i obciążenia, takie, jak na przykład współpraca z sądami. Droga do otrzymania tytułu i ilość wymagań często stanowi wyzwanie dla potencjalnych kandydatów. Osoby rozważające tę ścieżkę kariery mogą wybierać spośród biegłych zajmujących się następującymi dziedzinami: nieruchomościami, bezpieczeństwem i higieną pracy, motoryzacją, budownictwem, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi czy sprawami sanitarnohigienicznymi. Istnieje również możliwość powołania rzeczoznawcy w innym, niż powyższe, zakresie przez organizację lub stowarzyszenie zgodnie z wewnętrznymi wymogami.

Miejscem pracy biegłego są najczęściej tereny, na których doszło do zdarzenia oraz w biurach, gdzie następuje opracowanie zebranych materiałów. Jest to zawód pozwalający na indywidualne dobranie metod pracy, w dużym stopniu polegający na kontaktach z innymi ludźmi. Osoba wybierająca tą profesję musi się liczyć z częstą współpracą z instytucjami, organami państwowymi, oraz zróżnicowanym zakresem prac w zależności od dziedziny.

Rzeczoznawca 39 1024x768

W Polsce przeprowadzaniem wyceny mogą zajmować się różni specjaliści, jednak osobami posiadającymi największe uprawnienia są rzeczoznawcy. Ich wiedza i umiejętności muszą bowiem zostać zweryfikowane poprzez podejście do odpowiedniego egzaminu, umożliwiającego pracę w zawodzie. Tego typu specjaliści mogą działać w różnych zakresach, od motoryzacji, aż po budownictwo. Jest to spowodowane tym, że obecnie wycena wymagana jest podczas wielu czynności i może dotyczyć bardzo zróżnicowanych przedmiotów. Należy również wspomnieć, że aktualnie zainteresowanie działaniami mającymi na celu określenie wartości danego obiektu jest coraz większe, co wpływa na powstawanie nowych biur rzeczoznawców, głównie na terenie dużych miast.

Usługi z zakresu wyceny są znacznie bardziej powszechne w większych ośrodkach miejskich niż w małych miejscowościach. Wpływa na to liczba ludzi, zamieszkujących dany teren. Bardzo często czynności rzeczoznawców są również związane z występowaniem licznych sądów na konkretnym obszarze, ponieważ wynik pracy specjalistów może być wykorzystywany również w postępowaniach. Na powszechność usług w zakresie wyceny na terenie dużych miast wpływa również ilość transakcji zawieranych w obrębie ich granic administracyjnych. Bowiem dokładne określenie wartości obiektu jest niezbędne, aby we właściwy sposób zdefiniować cenę zawartą w ogłoszeniu na temat sprzedaży konkretnego majątku.

Ilość biur rzeczoznawców na danym terenie wpływa również na kształtowanie się cen należnych za wykonanie konkretnego typu działań. W miejscach, gdzie występuje mniej siedzib specjalistów, koszty danej usługi mogą być znacznie wyższe niż w przypadku, gdy na małym obszarze znajduje się ich wiele. Ma to związek z konkurencją na rynku i chęcią pozyskania jak największej liczby klientów. Bowiem każdy specjalista, układając swój cennik, dąży do zachęcenia wielu potencjalnych zleceniodawców, zaineresowanych jego usługami.

Ceny czynności związanych z wyliczaniem dokładnej wartości obiektu znacznie się od siebie różnią, w zależności od wielu niezwiązanych ze sobą czynników. Głównie wpływa na nie nakład pracy rzeczoznawcy w danym zakresie, ponieważ wiąże się on zwykle z koniecznością poświęcenia dłuższego czasu i uwagi dla konkretnej sprawy. Zgodnie z tą zasadą, zlecenie, podczas którego specjalista ma dostęp do kompletnej dokumentacji, jest znacznie tańsze niż sprawa wymagająca sporządzenia wszystkich spisów od podstaw. Istotnym czynnikiem wpływającym na koszt wykonania wyceny przez rzeczoznawcę jest również odległość jego biura od obiektu podlegającego działaniom. Bowiem w sytuacji, gdy jest ona znaczna, istnieje możliwość doliczenia kosztów każdorazowego dojazdu na miejsce zlecenia do ostatecznego wynagrodzenia specjalisty, pracującego nad konkretną sprawą.

Rzeczoznawca 37 1024x728

Jednak wybierając właściwego rzeczoznawcę, nie powinniśmy kierować się jedynie ceną oferowanych usług. Bowiem w przypadku przeprowadzania rzetelnej wyceny, istotne jest zwrócenie uwagi głównie na kwalifikacje i doświadczenie danego specjalisty. Wiele stron internetowych rzeczoznawców posiada zakładkę, informującą o przebytych szkoleniach i posiadanych uprawnieniach. Na tej podstawie możemy stwierdzić, czy wybrana osoba będzie odpowiednia do wykonania wyceny naszego obiektu. Warto również wiedzieć, że ceny zapisane w cennikach dostępnych w Internecie nie są wiążące. Bowiem istnieje możliwość negocjacji ze specjalistą przed zdecydowaniem się na jego usługi, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów wykonania całej wyceny.

Spośród rzeczoznawców wyróżnia się specjalistów w dziedzinie motoryzacji. Zajmują się oni wyceną różnego rodzaju pojazdów, od samochodów osobowych, aż po jachty. Czynności tego typu mogą mieć wiele zastosowań, jednak zwykle są one związane z ubieganiem się o wypłatę pieniędzy należnych za szkody, jakim uległ pojazd. Wówczas zadaniem rzeczoznawcy samochodowego jest dokładne zbadanie i opisanie wszelkich widocznych uszkodzeń, zarówno na zewnątrz auta, jak i w jego wnętrzu. W zakres obowiązków specjalisty wchodzi również określenie genezy poszczególnych szkód. Istotne jest także zbadanie konstrukcji pojazdu i wyliczenie jego wartości. Zadaniem rzeczoznawcy samochodowego jest też sporządzenie odpowiedniego kosztorysu wszystkich wymaganych napraw. Wynikiem czynności tego typu jest zwykle operat szacunkowy, opisujący wszelkie ważne informacje i cechy pojazdu.

Jednak rzeczoznawca samochodowy może zajmować się również innymi czynnościami, związanymi z motoryzacją. Są nimi, na przykład, ekspertyzy wykonywane w celu ustalenia, czy dany pojazd może otrzymać uprawnienia auta zabytkowego lub kolekcjonerskiego. Wówczas szczególnie ważne jest określenie historii konkretnego egzemplarza, jego właścicieli, daty produkcji oraz wszelkich innych niezbędnych informacji. Zadaniem rzeczoznawcy jest również upewnienie się, że konkretne auto spełnia wymagania odnośnie ilości czasu, jaki minął od wstrzymania produkcji konkretnego modelu. Jest to istotne, ponieważ pominięcie jakiegokolwiek warunku może skutkować nieprzyznaniem odpowiednich uprawnień pojazdowi. Podczas ekspertyzy wyliczana jest również wartość auta oraz określany wkład oryginalnych części w jego konstrukcję. Wymaga to dobrej znajomości charakterystyki danego modelu i ogólnej wiedzy na temat motoryzacji, jaką posiadają najbardziej wykwalifikowani specjaliści.

Wyróżnia się także innych rzeczoznawców, związanych z budownictwem. Są nimi specjaliści zajmujący się ekspertyzami na terenie prowadzonych robót, mających na celu stworzenie nowego budynku lub przebudowę już istniejącego. W zakres ich obowiązków wchodzi określanie, czy wszystkie przedsięwzięte działania są zgodne z przepisami oraz etyką zawodową i planami wykonanymi przez architektów. Kolejnym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest również zabezpieczanie dowodów w przypadku, gdy na terenie powstającego lub przebudowywanego budynku doszło do wypadku. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, jaką musi wziąć na siebie specjalista w tym zakresie podczas przeprowadzania ekspertyzy.

Kolejnym rodzajem specjalizacji, jaką może wybrać rzeczoznawca, jest zakres ściśle związany z wyceną nieruchomości. Taki specjalista otrzymuje uprawnienia pozwalające na opiniowanie odnośnie działek, obiektów mieszkalnych oraz mających związek z przemysłem, handlem, usługami lub rolnictwem. Zakres pracy rzeczoznawcy majątkowego jest niezwykle szeroki, a zapotrzebowanie na czynności wykonywane przez tego specjalistę stale rośnie. Jednym z zadań osoby posiadającej uprawnienia do wyceny nieruchomości jest przeprowadzanie ekspertyz, mających na celu złożenie wniosku o otrzymanie finansów, należnych z ubezpieczenia zleceniodawcy. Wówczas szczególnie ważnym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest określenie wszelkich szkód oraz kosztów ich naprawy. Zwykle są to zdarzenia losowe, takie jak pożar lub zalanie. Obowiązkiem specjalisty jest wykonanie ogólnej wyceny, z uwzględnieniem wszystkich uszkodzeń, jakie powstały w wyniku omawianego wypadku. Wynikiem takich czynności jest zwykle rzetelny operat szacunkowy, przedstawiany firmie ubezpieczeniowej na późniejszych etapach prowadzonych działań, dążących do wypłaty pieniędzy w ramach odszkodowania.

Rzeczoznawca 29 1024x683

Jednak zadania rzeczoznawcy majątkowego nie ograniczają się jedynie do opiniowania w sytuacjach związanych z ubezpieczonymi szkodami. Kolejnym obowiązkiem rzeczoznawcy majątkowego jest również wycena przedsiębiorstw, przeprowadzana w różnych celach. Czynność ta jest znacznie bardziej złożona niż określenie wartości zwykłego obiektu mieszkalnego, takiego jak dom lub mieszkanie. Bowiem firmy zajmują zwykle dużo większą powierzchnię, a ich majątek może być liczony w milionach złotych. Wówczas zadaniem specjalisty jest dokładne określenie, co znajduje się w posiadaniu danego przedsiębiorstwa i jaką ma wartość. Czynnościom tego typu podlegają zwykle maszyny, budynki, działki, pojazdy oraz inne elementy, wchodzące w skład majątku omawianej firmy. Zwykle działania mające na celu wycenę ogólną przedsiębiorstwa są czasochłonne. Wymagają również dużego zaangażowania i nakładu pracy specjalisty, dlatego zlecenia tego typu są znacznie droższe niż powszechne usługi dotyczące wyliczania wartości mniejszych obiektów.

W zakres pracy rzeczoznawcy majątkowego wchodzi również doradztwo odnośnie różnych inwestycji i działań, wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Następuje to zwykle na zlecenie właściciela dużej firmy, który nie jest pewny, czy planowane zmiany będą miały pozytywne skutki dla jego działalności. W takich przypadkach rzeczoznawca majątkowy musi zająć się rozpatrzeniem całej charakterystyki wycenianego obiektu. Wymagana jest również jego wiedza na temat sposobu działania inwestycji finansowych, co sprawia, że specjalista wykonujący zlecenie musi być wykształcony. Zwykle wynik ekspertyzy w celach opiniodawczych nie musi spełniać wymagań określonych dla operatu szacunkowego. Bardzo często czynności rzeczoznawcy majątkowego są zlecane jedynie na własne potrzeby właściciela przedsiębiorstwa, a ich wynik może być jedynie pisemną opinią specjalisty.

Istnieją również inni rzeczoznawcy, zajmujący się mniej powszechnymi zakresami wyceny. Wyróżnia się osoby pracujące przy ekspertyzach dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest badanie struktury funkcjonowania takich obiektów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Zadanie to jest ważne, ponieważ obecnie wiele budynków musi posiadać systemy tego typu, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa osób korzystających z danego obiektu.

Wyróżnia się także specjalistów zajmujących się kosztorysami. Rzeczoznawcy tego typu są wyszkoleni w zakresie sporządzania dokładnych zestawień planowanych napraw, mających na celu doprowadzenie danego obiektu do stanu sprzed zdarzenia. Często usługi tego typu wykonywane są w krótkim czasie, ponieważ ich wynik jest potrzebny w bardzo ograniczonym terminie. Zadania rzeczoznawcy kosztorysowego mogą obejmować różne aspekty i dziedziny, dlatego osoba zajmująca się tym zawodem musi orientować się w wielu zakresach. Wymaga się od niej również znajomości aktualnej sytuacji na rynku, wpływającej na kształtowanie się cen poszczególnych obiektów i ich napraw.

Kolejnym rzeczoznawcą jest specjalista pracujący nad psychotroniką oraz osoby zajmujące się technicznymi systemami zabezpieczenia osób i mienia. Ich zajęcie jest znacznie bardziej niszowe niż zadania wykonywane przez wyżej wymienionych rzeczoznawców. W przeciwieństwie do wielu innych specjalistów, są oni powoływani przez liczne stowarzyszenia oraz organizacje, w których skład wchodzi POLALARM. Ich praca obejmuje zakresy mniej powszechne niż inne dziedziny, dlatego zapotrzebowanie na usługi tych rzeczoznawców nie jest tak duże, jak w przypadku innych specjalizacji, z jakich może wybierać osoba zainteresowana zawodowym przeprowadzaniem wycen.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6438 Średnia: 4.4]