Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

W Polsce istnieje rejestr rzeczoznawców majątkowych będący spisem nazwisk osób posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane przez organy do tego upoważnione. Aby wpis był kompletny, należy uwzględnić w nim jego numer porządkujący, datę porządzenia, szczegółowe dane personalne biegłego z uwzględnieniem imion jego rodziców, dokładną datę oraz miejsce urodzenia. Ważne jest również umieszczenie informacji o aktualnym adresie korespondencyjnym specjalisty. Prawidłowo spisana lista rzeczoznawców majątkowych powinna także zawierać dane dotyczące wykształcenia osoby wpisywanej, jej numer PESEL, potwierdzenie obywatelstwa polskiego, numer uprawnień oraz informacje dotyczące dowodu osobistego. W przypadku, gdy w przypadku danego specjalisty wystąpiły kary lub postępowania dyscyplinarne, należy wspomnieć o tym podczas wykonywania rejestru rzeczoznawców majątkowych.

W sytuacji, gdy biegły został pozbawiony części lub wszystkich praw do wykonywania zawodu, na liście rzeczoznawców majątkowych należy zawrzeć informacje o powodzie oraz okolicznościach tego zdarzenia. Istotne jest również wspomnienie o odpowiedzialności zawodowej obowiązującej danego specjalistę.
W przypadku, gdy z rejestru rzeczoznawców majątkowych zostanie wykreślona konkretna osoba, należy odnotować w nim informację na temat przyczyny oraz okoliczności, w jakich to nastąpiło. W większości przypadków sytuacja taka ma miejsce, gdy uprawnienia danego biegłego zostaną zawieszone, lub całkowicie cofnięte. Na liście rzeczoznawców majątkowych musi zostać odnotowana także śmierć każdej osoby, uprzednio na nią wpisanej.

Centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych uwzględnia możliwość ponownego dopisania biegłego na jego wniosek, złożony po upływie okresu ograniczenia uprawnień, orzeczonego przez sąd. Czas ten liczy się od daty wykreślenia danej osoby z listy rzeczoznawców majątkowych. Aby jednak zostać ponownie uwzględnionym w rejestrze, należy powtórnie podejść do egzaminu upoważniającego do wykonywania czynności związanych z zawodem i zdać go z wynikiem pozytywnym.

Rzeczoznawca rejestr rzeczoznawców majątkowych 19 1024x683

Okres, po którym orzeczona przez sąd kara, związana z cofnięciem lub ograniczeniem uprawnień biegłego, może ulec zatarciu wynosi rok od momentu jej wykonania. Następuje to na wniosek osoby uprzednio wykreślonej z rejestru rzeczoznawców majątkowych. Zatarcie to ma miejsce po upływie okresu dwóch lat od wygaśnięcia nałożonych ograniczeń. Dopiero po tym czasie istnieje możliwość usunięcia wszystkich informacji na temat odbytej kary z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Ogłoszeniu w odpowiednim dzienniku urzędowym prowadzonym przez właściwego ministra związanego z zakresem budownictwa, gospodarki przestrzennej, planowania, mieszkalnictwa oraz publikacji, podlegają wszystkie dostępne wyciągi z listy rzeczoznawców majątkowych. W przypadku zmian zachodzących w rejestrze konieczne jest opublikowanie ich na takich samych zasadach.

Dane biegłego zawarte na liście rzeczoznawców majątkowych mogą zostać udostępnione przez odpowiedniego ministra na uzasadniony wniosek władz państwa członkowskiego danej organizacji według ustawy wcielonej w życie w dniu 6 marca 2018 roku. Osoba, której dotyczy ta sytuacja, musi zostać powiadomiona o przekazaniu informacji dostępnych na liście rzeczoznawców majątkowych na jej temat do danego organu. Takie postępowanie zapobiega sytuacji, gdy główny zainteresowany nie zdaje sobie sprawy o wypłynięciu wiadomości na jego temat.

W przypadku zmiany danych osobowych lub miejsca zamieszkania, na listę rzeczoznawców majątkowych muszą zostać naniesione poprawki. Odbywa się to po dostarczeniu odpowiednich dokumentów poświadczających zaistniałą sytuację przez biegłego, którego ona dotyczy. Aby cały proces doszedł do skutku, konieczne jest także dołączenie fotografii o określonych wymiarach oraz oryginału świadectwa nadania uprawnień. Dopiero po spełnieniu tych warunków może dojść do zmian na liście rzeczoznawców majątkowych.

Ogólna ocena
[Łącznie: 6367 Średnia: 4.4]