Potrzebujesz szybko oferty cenowej?

Zadzwoń do naszego zespołu ds. ofert cenowych +48 605 671 771 lub wypełnij formularz a nasi specjaliści odzwonią do 10 min*

*dział obsługi klienta jest czynny od Poniedzałku do Piątku w godzinach 8-18


* pola są wymagane

Wartość wyceny ogólnej nie zależy, jak mogłoby się wydawać, od ceny podlegającego jej obiektu, ale od jej skomplikowania oraz dostępu do niezbędnych dokumentów i materiałów. Gdy dotarcie do informacji, potrzebnych do sporządzenia ekspertyzy, jest trudne i czasochłonne, wynagrodzenie za wykonaną pracę staje się stosunkowo wyższe. Zależy ono również od wszystkich kosztów związanych z podatkami, dodatkowymi opłatami za uzyskanie dokumentów, a nawet dojazdami rzeczoznawcy na miejsce zlecenia. Istotnym czynnikiem wpływającym na wartość wyceny ogólnej jest również cel jej sporządzenia oraz odpowiednie metody i techniki przyjęte przez biegłego na potrzebę konkretnej sprawy. Z tego powodu, stworzenie jednolitego, ogólnodostępnego i powszechnego cennika usług specjalistów jest trudne i wręcz niemożliwe. Każdy przypadek wymaga innych nakładów pracy, sposobów jej wykonania oraz podejścia.

Wycena ogólna w znacznym stopniu zależy także od rodzaju i przeznaczenia obiektu jej podlegającego oraz czasu jej wykonania. Przy ekspertyzach dotyczących typowych przedmiotów termin sporządzenia opinii mieści się w granicach od kilku dni do maksymalnie dwóch tygodni. W przypadku wycen mniej powszechnych, skomplikowanych lub złożonych, data ukończenia operatu szacunkowego może być znacznie bardziej odległa. Ostateczna cena usługi jest zatem ustalana między klientem a rzeczoznawcą na podstawie indywidualnych wymogów, poprzez zawarcie umowy zlecenia.

W przypadku wyceny nieruchomości, nie istnieje stałe, narzucone przez obowiązujące prawo, ściśle określone wynagrodzenie należne rzeczoznawcy. Koszt usługi jest więc zależny od wielu czynników, takich, jak na przykład rodzaj, przeznaczenie lub powierzchnia opiniowanego obiektu. Na cenę wpływają również ewentualne trudności związane z pozyskaniem dokumentów opisujących prawa własności dotyczące badanej nieruchomości. W przypadku budynków państwowych, istotny jest również aktualny plan zagospodarowania. Do rzeczoznawcy majątkowego należy również zorientowanie się w aktualnych cenach rynkowych na danym obszarze w konkretnym okresie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami doliczanymi do należnego wynagrodzenia.

Ostateczna wartość usługi jest ustalana na podstawie umowy między klientem a rzeczoznawcą, co umożliwia negocjację. W przypadku dużego wyboru specjalistów na danym terenie, za sprawą konkurencji, ceny mogą znacznie od siebie odbiegać. Należy jednak uważać, ponieważ często niższe koszty wiążą się z mniejszą wiedzą i doświadczeniem specjalisty oraz z dłuższym terminem oczekiwania na gotowy operat szacunkowy. W sytuacji, gdy w okolicy znajduje się kilka biur świadczących usługi z zakresu wycen, warto również sprawdzić, w której lokalizacji koszty dojazdu na miejsce wyceny byłyby najniższe. Ostateczna cena może jednak ulec nieznacznym zmianom, zależnie od ewentualnych trudności napotkanych w trakcie sporządzania ekspertyzy i niespodziewanych wydatków związanych z uzyskaniem niezbędnych dokumentów w różnych urzędach.

Wycena pcqraapxi 1024x682

Wycena ogólna danego obiektu jest często przedstawiana na stronach internetowych biur i spółek rzeczoznawców w formie przykładowych, jedynie poglądowych cenników. Koszt ekspertyzy dotyczącej typowych obiektów mieszkalnych, gruntów lub niewielkich lokali użytkowych w większości takich punktów wynosi kilkaset złotych, jednak dokładna wartość waha się w związku z różnymi czynnikami. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań lub Kraków, konkurencja na rynku usług rzeczoznawców jest duża, co sprzyja obniżaniu cen. Na obrzeżach oraz w mniejszych miejscowościach, koszty wykonania rzetelnej ekspertyzy są znacznie wyższe, na co wpływ ma również odległość od miejsca zlecenia. Wielkość miasta wpływa na wysokość cen również poprzez fakt, ze im jest większe, tym więcej operacji związanych z nieruchomościami i ubieganiem się o odszkodowanie zachodzi w obrębie jego granic. W jednej dzielnicy stolicy w przeciągu miesiąca może mieć miejsce większa ilość transakcji niż przez ostatni rok w znacznie mniejszej miejscowości. Gdy biuro posiada wiele podobnych zleceń, na podstawie których wypracowało konkretny schemat działania, łatwość rozpatrywania kolejnych spraw wzrasta. Przekłada się to na skrócony czas oczekiwania na wydanie ekspertyzy oraz niższą cenę należną za wykonanie usługi.

Wycena ogólna może znacznie różnić się od wartości podanej w akcie notarialnym. Wpływa na to aktualny stan nieruchomości oraz wszelkie zmiany, spowodowane eksploatacją i użytkowaniem, które zaszły w niej od momentu kupna. Ważnym powodem wahań ceny budynku jest także sytuacja rynkowa ulegająca ciągłym, zróżnicowanym przemianom na przestrzeni czasu. Istotna jest również liczba poprzednich właścicieli nieruchomości. W przypadku, gdy pochodzi ona z rynku pierwotnego, jej wartość jest odpowiednio większa, niż w sytuacji, gdy zmieniała posiadacza wielokrotnie.

Ocena wartości rynkowej możliwa jest tylko w przypadku, gdy wyceniana nieruchomość może być przedmiotem obrotu, strony prowadzonych czynności nie są od siebie zależne, a sprzedaż bądź kupno następuje w warunkach dobrowolnych, niezwiązanych z przymusową sytuacją. Wycena ogólna często wykonywana jest na zlecenie banków i jest związana z zabezpieczaniem kredytu hipotecznego oraz wypracowaniem warunków jego przyznania.

Różnice między rzeczywistą ceną a przewidywaną przez rzeczoznawcę mogą być znaczne w zależności od sytuacji. Wycena ogólna nie obejmuje związków między stronami transakcji oraz ich zdolności negocjacyjnych. W przypadku, gdy w nieruchomości lub jej okolicy od momentu wyceny zaszły istotne zmiany, takie, jak remont lub rozbudowa infrastruktury, może dojść do podwyższenia rzeczywistej wartości budynku. Taka sytuacja ma prawo wystąpić również w związku z uchwaleniem nowego planu zagospodarowania okolicznego terenu, które powoduje zauważalny wzrost cen rynkowych nieruchomości, znajdujących się w pobliżu.

W przypadku sprzedaży obiektu znacznie taniej, niż jego przewidywana wartość, transakcją może zacząć interesować się urząd skarbowy. Istnieją wówczas podejrzenia, że czynności zostały przeprowadzone w sposób nierzetelny i niezgodny z prawem, a część kwoty została zatajona, w celu uniknięcia jej opodatkowania. W zupełnie odwrotnym przypadku, gdy cena nieruchomości zostanie znacznie zawyżona, nie prowadzi to do ingerencji urzędów i podejrzeń, ponieważ według prawa rynkowego dopuszczalna jest negocjacja i kształtowanie kosztów według przyjętych norm i zasad. Podwyższanie ceny przez sprzedającego jest zgodne z prawem w sytuacji, gdy nabywca w dalszym ciągu jest skłonny ją zapłacić. Nie dochodzi wtedy do wykorzystania pozycji jednej ze stron transakcji.

Wycena 12 1024x640

W Polsce znaczna część nieruchomości kupowana jest po uprzednim uzyskaniu kredytu lub pożyczki hipotecznej. Są one przeznaczone tylko i wyłącznie do celów związanych z zakupem i wszelkimi inwestycjami w budynek bądź lokal. Istnieje również możliwość ubiegania się o środki możliwe do rozdysponowania w dowolny, nienarzucony z góry, sposób. W takim przypadku zabezpieczeniem dla banku staje się wpis do hipoteki danej nieruchomości. Aby jednak uzyskać potrzebne finanse należy wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową, określającą możliwość klienta do całkowitej i regularnej spłaty zobowiązania. W przypadku starania się o pieniądze na cele związane z zakupem, remontem lub innymi inwestycjami w budynek, bank ma obowiązek upewnić się co do wartości danej nieruchomości. Następuje to po dokładnym zbadaniu sytuacji finansowej ubiegającego się i rozpoczyna się od określenia stanu prawnego obiektu. Kolejnym krokiem jest wykonanie operatu szacunkowego przez kwalifikowanego rzeczoznawcę na zlecenie banku, w celu sprecyzowania rzeczywistej wartości budynku. W niektórych przypadkach istnieje również możliwość, by klient samodzielnie powołał wybranego przez siebie specjalistę, który dokona wyceny, a następnie dostarczył odpowiednie dokumenty do odpowiedniej placówki.

Rzeczoznawca wykonujący operat szacunkowy w celu uzyskania kredytu przez daną osobę, musi być wpisany na listę specjalistów akceptowanych przez konkretny bank. Zobowiązany jest on do posiadania pełni praw do wykonywania zawodu oraz wystarczającej wiedzy i doświadczenia. Do niego należy określenie ceny, jaką zleceniodawca będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem operatu szacunkowego. Kosztami obarczany jest zawsze kredytobiorca, więc w sytuacji, gdy ma on prawo, by samodzielnie wybrać rzeczoznawcę przeprowadzającego wycenę, istnieje możliwość zaoszczędzenia. Wynika to z faktu, że biura specjalistów prowadzą różne cenniki swoich usług, a konkurencja na rynku narzuca obowiązek dostosowywania ich do aktualnej sytuacji rynkowej. Często, gdy kredytobiorca decyduje się na samodzielny wybór rzeczoznawcy, okres oczekiwania na gotowy operat szacunkowy jest krótszy, niż w przypadku zlecenia jego wykonania przez bank. Prowadzi to zatem do skrócenia całego procesu ubiegania się o potrzebne finanse.

Wycena ogólna przeprowadzona przez specjalistę jest konieczna w celu określenia wysokości podatku podczas zmiany właściciela danego obiektu. Następuje to przy udziale notariusza. Przyjmuje się, że wartość nieruchomości jest równa cenie, za którą została sprzedana lub kupiona, jednak istnieje możliwość zakwestionowania tej kwoty przez urząd skarbowy. Zatem korzystając z opinii rzetelnego rzeczoznawcy majątkowego, wzrasta pewność, że obie wartości są równe i nie pojawią się problemy związane z niewłaściwym opodatkowaniem transakcji.

Jednak niektóre banki nie honorują ekspertyz wydawanych przez specjalistów spoza grona wybranych przez konkretną instytucję. W takich przypadkach kredytobiorca musi zgodzić się na powołanie rzeczoznawcy przez placówkę. Takie rozwiązanie posiada jednak zaletę w postaci możliwości uiszczenia zapłaty dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii biegłego. Oznacza to, ze w sytuacji, gdy ubiegający się zrezygnuje z prób uzyskania kredytu, nie musi on płacić za przeprowadzoną wcześniej wycenę ogólną obiektu. W przypadku niskich kwot, wyceną nieruchomości i przeprowadzeniem odpowiedniej inspekcji zamiast rzeczoznawcy zajmuje się pracownik banku.

Wycena budynku ma również wpływ na koszty kredytu hipotecznego, które w przyszłości ponosić będzie osoba ubiegająca się o niego. Podczas całej procedury bank ma obowiązek wyznaczyć wskaźnik LTV, określający stosunek wysokości kwoty, o którą stara się kredytobiorca, do rzeczywistej wartości nieruchomości opisanej w operacie szacunkowym. Wpływa on na ryzyko kredytowe placówki, a w sytuacji, gdy jego poziom jest za niski, bank może wydać decyzję odmowną odnośnie udzielenia wsparcia finansowego. Dokument sporządzony przez rzeczoznawcę wykazuje również niebezpieczeństwa związane z daną nieruchomością i określa jej przydatność w roli zabezpieczenia kredytu uzyskanego przez jej właściciela.

Wycena 25 1024x678

W wielu sytuacjach w życiu okazuje się, że potrzebujemy wyceny naszego majątku lub jego elementów w różnych celach. Najczęściej są to zdarzenia losowe, takie jak zalanie, wypadek, pożar lub podobne wydarzenia. Wówczas konieczne jest zdobycie informacji na temat wartości szkód, ponieważ taka wiedza jest baza do złożenia wniosku o wypłatę odpowiedniego odszkodowania. Taka sytuacja może przytrafić się każdemu z nas, dlatego warto wiedzieć, kto i w jaki sposób zajmuje się wyceną różnych obiektów.

W zależności od zakresu, jakiego dotyczy wycena, zajmują się nią różni specjaliści. Osobami posiadającymi największe uprawnienia i możliwości są rzeczoznawcy, wykonujący odpowiednią specjalizację. Wynika to z faktu, że ich wiedza została zweryfikowana poprzez zdanie odpowiedniego egzaminu państwowego. Jednak wyróżnia się również innych specjalistów, przeprowadzających wycenę ogólną, której wynikiem jest opinia lub inny dokument, nie mogący być wykorzystanym w operacjach prawnych. Inaczej jest natomiast w przypadku operatu szacunkowego sporządzonego przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę, ponieważ ma on zastosowanie podczas wielu procesów mających związek z instytucjami takimi, jak firmy ubezpieczeniowe, banki oraz sądy. Dlatego też należy upewnić się, czy będziemy potrzebować dokumentu, który można wykorzystać w celach prawnych, przed wyborem odpowiedniego specjalisty. W sytuacji, gdy sporządzony dokument zostanie wykorzystany tylko do własnych potrzeb i nie zostanie przekazany dalej, możliwe jest wykonanie jedynie wyceny ogólnej, zakończonej wydaniem pisemnej opinii, niebędącej operatem szacunkowym.

Wycenę ogólną można przeprowadzić również samodzielnie, często bez wychodzenia z domu. Obecnie wiele stron internetowych oferuje usługi polegające na porównywaniu nieruchomości z podobnymi, znajdującymi się w stale uzupełnianej bazie danych. Metoda ta nie jest do końca dokładna, jednak pozwala na zaoszczędzenie kilkuset złotych, jakie musielibyśmy wydać na skorzystanie z usług specjalisty. Jest natomiast wystarczająca w przypadku, gdy zamierzamy wystawić posiadany obiekt na sprzedaż, a nie wiemy, ile jest on warty.

Wycena ogólna może obejmować nie tylko nieruchomości, lecz także wszystkie inne obiekty, takie jak pojazdy, maszyny, instalacje oraz pozostałe elementy majątków firm, miast lub prywatnych klientów. Zależnie od rozpatrywanej sprawy, wyceną ogólną zajmuje się odpowiedni specjalista, posiadający wystarczającą wiedze w danym zakresie. Niektórzy rzeczoznawcy są powoływani w związku z obowiązującym prawem, jednak istnieją również osoby pracujące na polecenie organizacji lub stowarzyszeń, takich jak na przykład POLALARM.

Wycena 31 1024x675

W Polsce wyróżnia się następujących rzeczoznawców:

– w zakresie psychotroniki – osoba zajmująca się nietypowymi, często niezbadanymi zjawiskami i sprawami

– budowlany – specjalista w zakresie czynności budowlanych, ich jakości oraz zgodności z zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującym prawem oraz normami zawodowymi; zabezpiecza odpowiednie dowody podczas naruszeń mających miejsce na terenie budowy

– samochodowy – osoba przeprowadzająca wycenę ogólną pojazdów osobowych, ciężarowych, quadów, motorowerów i innych obiektów tego typu; zajmuje się kwalifikowaniem konkretnych egzemplarzy pojazdów jako kolekcjonerskie lub zabytkowe; opiniuje w przypadku zdarzeń drogowych i uszkodzeń nimi spowodowanych

– w zakresie systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia – osoba zajmująca się wszelkimi zabezpieczeniami, ich jakością, działaniem oraz zgodnością z obowiązującym prawem i wymogami

– do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – rzeczoznawca pracujący w związku z przepisami o rozwiązaniach, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników

– kosztorysowy – osoba zajmująca się sporządzaniem odpowiednich kosztorysów dotyczących różnych spraw; często działa w sytuacji, gdy kosztorys jest wymagany natychmiastowo

– majątkowy – specjalista w zakresie nieruchomości, pracujący głównie w związku z nieruchomościami mieszkalnymi, przedsiębiorstwami, lokalami usługowymi i działkami; jego czynności są często wykorzystywane również podczas ubiegania się o kredyt lub wypłatę stosownego odszkodowania za stwierdzone straty na terenie obiektu

– do spraw sanitarnohigienicznych – specjalista działający w szeroko pojętym obrębie odpowiednich instalacji

– w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych – rzeczoznawca, którego czynności mają związek z systemami, zapobiegającymi niebezpieczeństwu wywołanemu pożarem; jego obowiązkiem jest sprawdzenie ich działania i zgodności z postawionymi wymaganiami

Wycena 6 1024x576

Mimo faktu, ze rzeczoznawcy zajmują się pozornie odrębnymi tematami, istnieją sytuacje, w których musza ze sobą współpracować. Przykładem takiego przypadku jest wycena ogólna skomplikowanego i dużego przedsiębiorstwa, które oprócz rozległego terenu oraz budynku posiada również liczne maszyny i samochody dostawcze. Wówczas rzeczoznawca majątkowy nie jest w stanie określić całego majątku firmy, ponieważ nie posiada wystarczającej wiedzy w zakresie przeprowadzania wyceny ogólnej obiektów takich, jak pojazdu lub skomplikowane urządzenia przemysłowe. Wówczas konieczne jest powołanie większej ilości specjalistów, zajmujących się sporządzeniem właściwego operatu szacunkowego, obejmującego całą wartość wycenianego przedsiębiorstwa.

Koszty wyceny ogólnej mogą różnić się w zależności od wielu czynników. Podstawowym aspektem, warunkującym wysokość ceny danej usługi, jest jej typ. Bowiem wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych dotyczące wyceny dobrze prosperujących przedsiębiorstw mogą znacznie różnić się od wyceny pojedynczych pojazdów. Oprócz typu zlecenia i specjalizacji wybranego rzeczoznawcy, podczas szacowania, ile wyniesie nas przeprowadzenie usługi, musimy uwzględnić również cechy obiektu podlegającego zleconym czynnościom. W przypadku nieruchomości mieszkalnych, bardzo ważne jest uwzględnienie ich lokalizacji, ponieważ do ostatecznego wynagrodzenia, związanego z usługą, mogą zostać doliczone środki, przeznaczone na dojazdy specjalisty na miejsce wykonywanych działań. Istotny jest również metraż wycenianego obiektu, jeśli jest nim budynek lub działka. Niezależnie od typu przedmiotu prowadzonych czynności, niezwykle duże znaczenie ma dostępna dokumentacja, wpływająca na ilość pracy specjalisty. W przypadku, gdy dostępne jest znacznie więcej wpisów na temat konkretnego obiektu, wydanie odpowiedniej opinii może być znacznie tańsze.

Jednym z ważniejszych czynników, wpływających na cenę konkretnej usługi, jest cel wykonania zleconych czynności. Bowiem w zależności od przeznaczenia dokumentu, musi on zawierać określone informacje. Wycena ogólna może być przeprowadzona na potrzeby różnych działań, a przykładowe oferty specjalistów są zwykle umieszczane na ich stronach internetowych. W przypadku rzeczoznawców samochodowych, wpisując w wyszukiwarkę odpowiednie hasło, możemy natrafić na listy porządkujące wszystkie przeznaczenia oferowanych wycen ogólnych. Zgodnie z nimi, w większości biur rzeczoznawców w zakresie motoryzacji, wyróżnia się następujące usługi:

– wycena i kwalifikowanie pojazdów jako zabytkowe lub kolekcjonerskie

– opiniowanie w celu uzyskania odpowiedniego odszkodowania

– wydawanie opinii technicznych odnośnie funkcjonowania danego pojazdu lub maszyny

– sporządzanie odpowiednich kosztorysów zniszczeń dotyczących samochodów i innych pojazdów

– pomoc podczas podejmowania decyzji odnośnie zakupu konkretnego auta, szczególnie w przypadkach, gdy jest ono używane

– czynności wykonywane na zlecenie sądów; wówczas rzeczoznawca samochodowy przyjmuje funkcję biegłego

– badanie powłok lakierniczych konkretnego auta

– opiniowanie odnośnie jachtów i ich stanu

– czynności w zakresie określania wartości i sprawności maszyn oraz urządzeń przemysłowych

Wyżej wymienione usługi są jedynie przykładem czynności, jakie możemy zlecić rzeczoznawcy samochodowemu. Wszystkie mają związek z wyceną ogólną, jednak są przeprowadzane w związku z innymi potrzebami i celami. Tak duża rozpiętość usług jest charakterystyczna także dla innych specjalizacji rzeczoznawców, ponieważ temat wykonywania wyceny ogólnej jest niezwykle szeroki.

Jednak warto się zastanowić także nad tym, kto może wykonywać prawidłową i rzetelną wycenę ogólną, która jest akceptowana przez wszystkie instytucje i organy. Bowiem nie może być to przypadkowa osoba, posiadająca jedynie szeroką wiedze w konkretnym zakresie. Kandydat na rzeczoznawcę, niezależnie od wybranej specjalizacji, musi orientować się również w rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz znać mechanizmy ich działania. Wymaga się również odbycie zazwyczaj sześciomiesięcznej, odpłatnej praktyki, której kosztem obciąża się kandydata. Oprócz spełnienia tych warunków, konieczne jest dostarczenie dokumentacji potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa oraz niekaralność. Osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy w wybranym zakresie musi również posiadać odpowiednie doświadczenie i umiejętności, które są następnie sprawdzane podczas egzaminu państwowego. Na jego podstawie, właściwa komisja może stwierdzić, czy dana osoba posiada wystarczające predyspozycje, aby rzetelnie wykonywać zlecone czynności, związane z wyceną ogólną. Dopiero po wydaniu decyzji pozytywnej, konkretny specjalista może zostać wpisany na właściwą listę i otrzymać pełnię uprawnień.

Wycena sas businessman1 1024x682

Wycena ogólna może być wykonywana nie tylko na zlecenie prywatnych osób, lecz także na potrzeby banków, sądów lub innych instytucji. W przypadku opiniowania podczas postępowań sądowych, rzeczoznawca może przyjąć funkcję biegłego w danym zakresie. Następuje to jednak tylko w sytuacji, w której konkretna osoba występuje z ramienia instytucji, zajmującej się sprawą. W przypadku, gdy jedna ze stron prowadzonego procesu chce powołać specjalistę, może on przyjmować funkcję co najwyżej rzeczoznawcy. Jego opina wówczas ma mniejsze znaczenie niż dokumentacja sporządzona przez biegłego, działającego na zlecenie sądu. Bowiem operat szacunkowy wykonany pod kątem prowadzonego postępowania może pełnić rolę ważnego dowodu w sprawie, a w niektórych przypadkach w znacznym stopniu przyczynia się do ostatecznego wyniku przeprowadzanych czynności.

Obecnie zawód rzeczoznawcy jest coraz chętniej wybierany, na co wpływa konieczność wykonywania wyceny ogólnej w różnych celach. Postęp gospodarczy ma duży związek ze wzrostem ilości inwestycji na terenie całego kraju. Większość transakcji również wymaga przeprowadzenia odpowiednich czynności, w celu określenia najprawdopodobniejszej wartości wystawianego obiektu. W obrębie granic administracyjnych dużych miast powstaje coraz więcej biur zrzeszających rzeczoznawców w danym zakresie, jednak zdarzają się również działalności, bazujące na usługach oferowanych przez jedną osobę. Rynek czynności związanych z wyceną ogólną jest zatem niezwykle szeroki i obejmuje wiele osób oraz obiektów.

 

Ogólna ocena
[Łącznie: 6431 Średnia: 4.4]